VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup předplatného (dále jen „zboží“) v aplikaci Kalkulátor kapacit

Kontakt na prodávajícího: 
Jiří Střelec
Tichého 11, 616 00 Brno 
IČO: 72316071 , DIČ: CZ7206095699 
[email protected], +420 737 279 917 
(dále jen „prodávající“)

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro objednávání zboží uvedeného na internetové stránce prodávajícího. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy.
Před uzavřením kupní smlouvy je kupující povinen seznámit se jak s těmito VOP  tak i s jejími součástmi (Reklamační řád, viz čl. VI).
Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP a zároveň prohlašuje, že se seznámil s obsahem VOP a navazujících dokumentů (Reklamační řád, viz čl. VI).
Prodávající není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

II. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů v objednávkovém formuláři a odeslání objednávky prostřednictvím elektronického rozhraní prodávajícímu. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
Smlouvu je možné uzavřít v českém a anglickém jazyce.
Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy kupující nalezne na serveru prodávajícího. Případné chyby v objednávce může kupující opravit prostřednictvím zákaznické podpory prodávajícího.
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky kupujícího, a to s rozvazovací podmínkou odmítnutí či neprovedení autorizace ze strany kupujícího (viz níže). Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí jeho objednávky (uzavření kupní smlouvy) prostřednictvím elektronické pošty, jejíž adresu kupující uvede ve své objednávce.
Společně s potvrzením prodávající případně zašle také veškeré údaje nutné k provedení platby (pokud již nebyla provedena), zejména variabilní symbol platby. Následně zašle také fakturu na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
Uzavření smlouvy a její podmínky jsou archivovány a jsou přístupné pouze na základě písemné žádosti kupujícího. Kupující je povinen uchovávat veškeré dokumenty, které obdrží od prodávajícího v souvislosti s uzavřenou smlouvou, zejména se jedná o potvrzení o přijetí jeho objednávky (uzavření kupní smlouvy) a údaje nutné k provedení platby.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, stejně tak náklady v souvislosti se zaplacením kupní ceny.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY, SLEVY

Kupující může platbu uskutečnit zejména:bankovním převodem;
platbou platební kartou přímo na účet prodávajícího;
a dalšími způsoby, jež nabízí portál prodávajícího.
Kupní cena je splatná v souladu s údaji uvedenými prodávajícím v závislosti na volbě platební metody. 
Je-li cena na základě zvláštní dohody hrazena prostřednictvím elektronického platebního styku, je zboží expedováno ihned obratem po připsání ceny vč. DPH na účet prodávajícího pro platby v rámci České republiky a bez DPH pro platby zahraniční.
Stálým zákazníkům, nebo při větším objemu objednaného zboží, může být kupujícímu přiznána sleva. Sleva může být též poskytována při jednotlivých prodejních nebo marketingových akcích. Takováto sleva bude zveřejňována na internetových stránkách prodávajícího.

IV. DODACÍ PODMÍNKY

Místem plnění webová aplikace www.kalkulatorkapacit.cz, kde kupující po obdržení příslušného kódu získá přístup k zakoupenému zboží.
Za dodání zboží se považuje v případě kupujícího, který je spotřebitel, první přístup ke zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou úplného zaplacení ceny (výhrada vlastnického práva) jeho převzetím. Kupující nemá právo dále zboží prodávat 3-tím osobám nebo jej dále šířit.
Prodávající zašle odkaz na přístup ke  zboží v co nejkratší možné době (tj. zpravidla tentýž pracovní den) po odeslání elektronického potvrzení objednávky kupujícímu, popř. po její autorizaci. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události, které nemohl sám ovlivnit. Toto prodloužení však kupujícímu neprodleně oznámí a sdělí mu také předpokládanou dobu, o kterou se standardní lhůta prodlužuje. Pokud prodávající následně zjistí, že není schopen zboží ani v takto prodloužení lhůtě dodat, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit. Prodávající vrátí peníze za nedodané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

V případě, kdy prodávající nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě vlivem událostí nezávislých na jeho vůli, vyhrazuje si prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. O tomto postupu bude prodávající kupujícího neprodleně informovat e-mailem na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající následně vrátí kupujícímu veškeré již poskytnuté peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od kupujícího obdržel. Prodávající může vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen s předchozím souhlasem kupujícího

VI. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Uplatnění práv z vadného zboží se řídí právními předpisy České republiky, není-li v těchto VOP ujednáno jinak.
Kupující je povinen uplatnit práva z vadného zboží písemnou formou neprodleně po zjištění vadnosti zboží, nejdéle však do 3 měsíců od dodání zboží a to na adresu prodávajícího.
Záruční doba zboží je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.
Při uplatnění práv z vadného zboží je kupující povinen popsat vadu, předložit objednávku a doklad o zaplacení prodávajícímu.
Prodávající se zavazuje posoudit uplatnění práv z vadného zboží do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku kupujícího. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty, je zhotovitel povinen se dohodnout na náhradním termínu vyřízení reklamace.
Vady zboží se nevztahují na - nedodržení SW verze uvedené u zboží, neznalost práce s SW vybavením potřebným k používání zboží, na chyby/vady SW bežných aplikací (jako např. MS OFFICE, Acrobat Reader apod.), na nedostatečnou výkonnost HW vybavení kupujícího, na drobné překlepy v popisech zboží, na poškození způsobená přenosem dat apod.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Kupující zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
Kupující prohlašuje, že je registrován Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem ………
Zhotovitel shromažďuje osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí nabízeného zboží, zejména pro vytvoření daňového dokladu.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
Kupující zejména souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Shromažďované osobní údaje jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem. Osobní údaje přenášené po internetu jsou šifrované protokolem SSL (Secure Socket Layer) tak, aby je nikdo nemohl přečíst.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
V případě pochybností o postupu při zpracovávání osobních údajů může kupující požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a nápravu vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (tzn. je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) je prodávající oprávněn obchodní podmínky v odůvodněném rozsahu jednostranně měnit, kupující má však právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, k němuž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění účinném ke dni odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží  uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že není-li podmínkami nebo zákony ČR výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v účinném znění.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti k 1.6.2014